Monday, June 15, 2009

PANALANGIN PARA SA MGA PARI


Panginoon, kami’y nananalangin nawa’y ang Mahal na Birhen ang maging kulandong na bumabalot sa iyong kaparian, at sa pamamagitan niya, sila’y magingmatatag sa kanilang paglilingkod.

Nawa’y si Maria ay maging gabay ng mga pari sa pagsunod sa kanyang mga salita:

“Gawin ninyo ang sasabihin niya sa inyo”(Jn. 2:5)

Nawa’y ang iyong mga pari ay magkaroon ng puso katulad ni San Jose, matuwid na Esposo ni Maria.

Nawa’y ang pusong nasugatan ng Mahal na Ina, ay maging inspirasyon ng mga pari upang yakapin ang lahat na sino mang nagpapakasakit sa paanan ng krus.

Dalangin namin na ang mga pari ay maging banal, puspusin ng apoy ng iyong pagibig na walang hinahangad kundi ang iyong higit na kaluwalhatian at kaligtasan ng mga kaluluwa. Amen

San Juan Maria Vianney, ipanalangin mo kami.


Prayer for Priests

Dear Lord,
we pray that the Blessed Mother
wrap her mantle around your priests
and through her intercession
strengthen them for their ministry.
We pray that Mary will guide your priests
to follow her own words,
“Do whatever He tells you” (Jn 2:5).
May your priests have the heart of St. Joseph,
Mary’s most chaste spouse.
May the Blessed Mother’s own pierced heart
inspire them to embrace
all who suffer at the foot of the cross.
May your priests be holy,
filled with the fire of your love
seeking nothing but your greater glory
and the salvation of souls.
Amen.
Saint John Vianney, pray for us.

Friday, June 12, 2009

Panalangin ng Isang Pari

Amang minamahal,
Pinupuri kita, Minamahal kita, Sinasamba kita,
Isugo mo ang iyong Espiritu upang tanglawan ang aking isipan at akayin tungo sa mga katotohanan ng iyong anak na si Jesus, Pari at Handog.
Sa Espiritung ito, gabayan mo ang aking puso na matulad sa Mahal na Puso ni Jesus, upang panibaguhin sa akin ang marubdob na pagmamahal ng isang pari; na ako rin ay handang maghandog ng sarili sa paglilingkod sa banal mong altar.
Sa Espiritung ito, linisin mo ang aking mga kahalayan at palayain sa aking mga pagsalangsang sa pamamagitan ng Kalis ng kaligtasan. Nawa ang iyong kalooban ang aking tanging masundan.

Ang Mahal na Birhen, Ina ni Hesus, ang siya nawang maging aking kulandong at sanggalang sa lahat ng masama. Gabayan nawa niya ako na gawin lamang ang naisin ni Hesus. Turuan nawa niya ako na magkaroon ng katulad ng puso ni San Jose, na kanyang esposo, na ipagtanggol at pangalagaan ang Simbahan. Nawa ang kanyang pusong nasugatan ang aking maging inspirasyon at tanggapin ito bilang isang anak na handang magpakasakit sa paanan ng krus. Ako’y nagsusumamo na ikaw sana ay maging mapag-ampong Ina sa akin, at tulungang ako’y maging isang mabuting anak.

Panginoon, gawin mo akong isang banal na pari, pag-alabin mo sa apoy ng iyong pag-ibig, na walang hinahangad kundi ang iyong higit na kaluwalhatian at kaligtasan ng mga kaluluwa.

Pakumbabang nanalangin at nagpapasalamat ako sa iyo, aking Ama, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, kay Kristo Jesus na iyong anak at aking kapatid. Amen.

O Maria, Ina ng mga pari, ipanalangin mo kami.
San Juan Maria Vianney, ipanalangin mo kami.

Monday, June 8, 2009

Body and Blood of Christ

We have a saying: "You are what you eat!". This means that whatever we take, it somehow becomes part of ourselves. Not only becoming part of ourselves but gives something good within ourselves. Take for example the food we take. It gives nourishment which made us strong. Moreover, when we take something inside ourselves it gives not only something good to us but in fact, does something within us. Take another example when we take medicines or an antibiotic pill. When the pill dissolves, a substance begins to work in order to inhibit or kill microorganism or the virus inside our body. In this way, it makes us feel good and restore our health.

This leads us to think on the food that our Lord Jesus is talking about in the Gospel reading today. "I am the living bread that came down from heaven; whoever eats this bread will live forever; and the bread that I will give is my flesh for the life of the world."(Jn 6:51). For the Jews, it was hard for them to imagine taking the very flesh of Christ for their food. But they missed the point of Jesus in saying that He is giving his flesh for the life of the world. This promise finds its fulfillment in the celebration of the Eucharist, as mentioned in the second reading, where the bread and wine are transformed into the Body and Blood of Christ. This is a real food. And we have to partake of it, as Jesus wished to do so. This happens when we receive the Sacred Host in the Holy Communion. So much so that he really enters into our being and becomes one with us.

But does he make something different within us after we received him in the communion? It should!

I had a chance in seeing and venerating in Lanciano, Italy, the very species of the bread became real flesh and the wine turned into real blood of Christ. What touched me much is the result of the scientific investigation conducted in 1970 by a group of scientists and experts when they found out that the flesh came from the muscular tissue of the heart: the myocardium. This made me conclude that whenever we received the Body of Christ, we also received His Heart, the seat of his unfathomable love. I can imagine love passing through our own veins, mixed with our own blood that supplies our mind, our extremities, our whole being. Indeed, my whole body is full of love.

This finds full meaning at the end of the Mass when the priest says, "Go, the mass is ended!". What is next?