Monday, June 15, 2009

PANALANGIN PARA SA MGA PARI


Panginoon, kami’y nananalangin nawa’y ang Mahal na Birhen ang maging kulandong na bumabalot sa iyong kaparian, at sa pamamagitan niya, sila’y magingmatatag sa kanilang paglilingkod.

Nawa’y si Maria ay maging gabay ng mga pari sa pagsunod sa kanyang mga salita:

“Gawin ninyo ang sasabihin niya sa inyo”(Jn. 2:5)

Nawa’y ang iyong mga pari ay magkaroon ng puso katulad ni San Jose, matuwid na Esposo ni Maria.

Nawa’y ang pusong nasugatan ng Mahal na Ina, ay maging inspirasyon ng mga pari upang yakapin ang lahat na sino mang nagpapakasakit sa paanan ng krus.

Dalangin namin na ang mga pari ay maging banal, puspusin ng apoy ng iyong pagibig na walang hinahangad kundi ang iyong higit na kaluwalhatian at kaligtasan ng mga kaluluwa. Amen

San Juan Maria Vianney, ipanalangin mo kami.


Prayer for Priests

Dear Lord,
we pray that the Blessed Mother
wrap her mantle around your priests
and through her intercession
strengthen them for their ministry.
We pray that Mary will guide your priests
to follow her own words,
“Do whatever He tells you” (Jn 2:5).
May your priests have the heart of St. Joseph,
Mary’s most chaste spouse.
May the Blessed Mother’s own pierced heart
inspire them to embrace
all who suffer at the foot of the cross.
May your priests be holy,
filled with the fire of your love
seeking nothing but your greater glory
and the salvation of souls.
Amen.
Saint John Vianney, pray for us.

No comments: